Laty Mery Birmans

Vytvořte si vlastní štítekSvaz chovatelu kocek


Birma Bohemia - guestbook

Zpět na - Back to Birma Bohemia | Prohlížet knihu - View guestbook | Zapsat do knihy - Sign guestbook

Počet zápisů - Number of entries: 2275 Počet stránek - Number of pages: 228
<< První - First  |  < Předchozí - Prev  |  181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191  |  Další - Next >  |  Poslední - Last >>

Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: Robertimmaf
Z: - From: Robertimmaf
E-mail: Kontakt - Contact
стоящий веб ресурс <a href=https://mmm.sb>кардинг форум</a>
 
Přidáno: - Added: May 20, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: Davidsteax
Z: - From: Davidsteax
E-mail: Kontakt - Contact
<a href=https://tds-west.ru/product_list>0445120153</a> - форсунка caterpillar, форсунка рекстон
 
Přidáno: - Added: May 20, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: LinksradikalerHUCHkneex
Z: - From: LinksradikalerHUCHkneex
E-mail: Kontakt - Contact
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
tobias huch
 
Přidáno: - Added: May 20, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: Walterpi
Z: - From: Walterpi
E-mail: Kontakt - Contact
What is it - V7BOMDEFEX
Please tell me-where is it? Or what is it V7BOMDEFEX ?
 
Přidáno: - Added: May 19, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: JeremyTog
Z: - From: JeremyTog
E-mail: Kontakt - Contact
<a href=https://exclusive-profit.com/>легкие деньги 2</a> - инвестиции в хайп проекты мониторинг, мониторинг хайпов
 
Přidáno: - Added: May 18, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: WilliamRar
Z: - From: WilliamRar
E-mail: Kontakt - Contact
【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有 麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營 學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/
 
Přidáno: - Added: May 18, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: Jamesmaf
Z: - From: Jamesmaf
E-mail: Kontakt - Contact
Ngày 10-12, Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu cho bi?t dã ra quy?t d?nh truy nã d?c bi?t d?i v?i b? can Mai Ng?c Thang (55 tu?i, quê Nam Ð?nh, tru?c khi b? tr?n ng? t?i 406/30 C?ng Hòa, qu?n Tân Bình, TP.HCM). B? can Thang b? kh?i t? v? t?i l?a d?o chi?m do?t tài s?n. Theo di?u tra ban d?u, kho?ng nam 2008-2009, Thang thành l?p Công ty TNHH L?i Nguyên (tr? s? t?i huy?n Tân Thành, Bà R?a-Vung Tàu). Ch?c nang và ho?t d?ng chính c?a công ty là khai thác, nghi?n, sàng dá xây d?ng t?i m? dá Châu Pha. Ngoài ra, Thang còn thành l?p và di?u hành sáu công ty TNHH khác g?m: Công ty Vi?t Long, Mai Nam (tr? s? t?i TP Biên Hòa, Ð?ng Nai); Công ty Ng?c Hà Thành, Ng?c Thành, Hoàng Mai, chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c (TP.HCM). Trong dó, Thang thuê bà Võ Th? Thu Hà (ng? TP Vinh Long) làm giám d?c Công ty Ng?c Hà Thành, Hoàng Mai và chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c. V? c?a Thang d?ng tên giám d?c Công ty Vi?t Long.

Theo co quan di?u tra, th? do?n c?a Thang là sau khi mua t?ng c?ng nam <a href=https://maylamdahaiau.com/>máy làm dá viên</a>, l?i d?ng pháp nhân các công ty trên, Thang dã l?p h?p d?ng mua bán máy nghi?n dá và xu?t hóa don gi?a các công ty cho nhau. T? dây, Thang dã “hô bi?n” nam máy nghi?n dá thành 18 máy d? l?p h? so mang di thuê tài chính và vay v?n c?a b?y t? ch?c tín d?ng và cá nhân khác nhau. Ðáng chú ý, có nh?ng ngân hàng dã b? Thang l?a d?o chi?m do?t s? ti?n hon 45 t? d?ng, tính c? ti?n lãi là kho?ng 60 t? d?ng. T?ng s? ti?n Thang n? các ngân hàng, các t? ch?c tín d?ng và cá nhân t?i g?n 167 t? d?ng. Ðu?c bi?t ngoài s? n? trên, Thang còn vay n? c?a nhi?u cá nhân khác trong dó có c? ngu?i thân trong gia dình. Các công ty do Thang l?p máy làm dá viên hi?n nay d?u không ho?t d?ng. Công ty chính là Công ty L?i Nguyên dã du?c Thang chuy?n nhu?ng cho ngu?i thân. Hi?n nay, ch? có Ngân hàng Vietinbank chi nhánh t?nh Bà R?a-Vung Tàu du?c quy?n khai thác, qu?n lý s? máy nghi?n dá c?a Thang do tru?c dây dã ký h?p d?ng tr?c ti?p v?i Công ty L?i Nguyên. Phía ngân hàng và Công ty L?i Nguyên do cháu c?a Thang làm giám d?c v?n dang t?m th?i dùng s? máy làm dá viên trên d? khai thác dá, l?y ti?n tr? n?. Hi?n Thang dã b? tr?n kh?i noi cu trú t? tháng 8-2013 nên co quan di?u tra ra quy?t d?nh truy nã toàn qu?c. Ngu?i dân phát hi?n, có thông tin v? Mai Ng?c Thang yêu c?u báo ngay cho Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu ho?c công an g?n nh?t. S? di?n tho?i liên l?c là 064.3852340 ho?c g?p tr?c ti?p di?u tra viên Nguy?n H?ng Duong, s? di?n tho?i 0908.996.479
 
Přidáno: - Added: May 18, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: Louisval
Z: - From: Louisval
E-mail: Kontakt - Contact
<a href=https://xn--80ahdheogk5l.xn--p1ai/>095000 9840</a> - форсунка denso toyota, 0445120236 форсунка
 
Přidáno: - Added: May 18, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: Andreamura
Z: - From: Andreamura
E-mail: Kontakt - Contact
第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/
 
Přidáno: - Added: May 18, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  
Autor - Submitted by Komentář: - Comments:
Jméno: - Name: StephenRer
Z: - From: StephenRer
E-mail: Kontakt - Contact
investigate this site <a href=https://crypto1x1.com>crypto lottery</a>
 
Přidáno: - Added: May 18, 2020 Smazat tento zápis  Reply to entry  View IP address  

<< První - First  |  < Předchozí - Prev  |  181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191  |  Další - Next >  |  Poslední - Last >>

Powered by PHP guestbook 1.6 from PHPJunkyard - Free PHP scripts